Můj košík: 0,00 0

Do dopravy zdarma zbýva 9999,- Kč
0

Oblíbené produkty:

0
Menu

GDPR

Společnost Kratochvíl spol. s r.o., se sídlem Bienerova 1532, 274 01 Slaný, IČO: 18623280
jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) Vám v souladu s čl. 12 a násl. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) poskytuje níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

Kdo je subjekt údajů?
Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (např. zaměstnanci obchodních partnerů, dodavatelé a odběratelé, jsou-li fyzickými osobami, zaměstnanci správce).

Na koho se můžete obrátit?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit na níže uvedených kontaktech:
doručovací adresa: Bienerova 1532, 274 01 Slaný
e-mailová adresa: sekretariat@ kratochvil-elektro.cz
telefon: +420 312 500 611

Pro jaký účel a na základě jakého oprávnění jsou osobní údaje zpracovávány?
Zpracování osobních údajů provádíme zejména za účelem řádného vedení předepsaných agend a plnění právních předpisů v oblasti daní a účetnictví, personalistiky a mezd.

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, jste povinni osobní údaje poskytnout. V případě jejich neposkytnutí nemůžeme naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů.

Zpracováním osobních údajů správce založených na základě oprávněných zájmů správce sledujeme v nezbytně nutném rozsahu obhajobu našich právních nároků při plnění úkolů souvisejících s naší obchodní činností a plnění smluvních povinností, dále pak pro zajišťování ochrany života a zdraví osob a majetku společnosti.

Jsou-li fyzické osoby smluvními stranami, zpracováváme jejich osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro splnění smlouvy. Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout nám Vaše osobní údaje k situaci, kdy nebude možno smlouvu uzavřít nebo Vám vyhovět.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je prováděno výhradně za účelem v souhlasu vyjádřeným, s nímž je subjekt údajů vždy seznámen před jeho udělením.


Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?
• identifikační a kontaktní údaje smluvních partnerů nebo jejich zaměstnanců,
• popisné údaje z kamerových systémů,
• osobní údaje vyjádřené v souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Jakým způsobem osobní údaje získáváme?
Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů, z veřejných zdrojů (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ARES - zejména pro ověření správnosti již zpracovávaných osobních údajů) a z jiných zdrojů (zejména od smluvních partnerů).

Jakým příjemcům osobní údaje poskytujeme?
Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž jsme jako správce povinni poskytovat osobní údaje na základě příslušných obecně závazných právních předpisů, příp. další oprávněné subjekty s ohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s činnostmi a poskytovanými činnostmi správce, ledaže by s tím subjekt údajů vyslovil souhlas.
Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Po jakou dobu jsou osobní údaje ukládány?
Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba potřebná k uplatnění práv nebo oprávněných zájmů subjektu údajů, správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků správce, příp. třetích osob. Při stanovení doby uložení osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty daného zpracování a zájmy subjektu údajů.

Jakým způsobem a jakými prostředky je zpracování prováděno?
Osobní údaje zpracováváme jak v listinné podobě, tak automatizovaně s využitím informačních systémů.
V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
Profilování není správcem využíváno.

Jaká máte jako subjekt údajů práva?
• V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování osobních údajů je prováděno se Vaším souhlasem, máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
• Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
• Podle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.
• Podle čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají nebo abychom doplnili Vaše neúplné osobní údaje.
• Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů vymazali osobní údaje, které se Vás týkají.
• Máte právo na to, abychom omezili za podmínek uvedených v čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracování Vašich osobních údajů.
• Pokud to požadujete, povinni informovat Vás o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
• Za podmínek uvedených v čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném

• Za podmínek uvedených v čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
• Za podmínek uvedených v čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, povoleno právem Evropské unie nebo České republiky, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
• Správce Vám musí podle čl. 34 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů oznámit případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.